Call +66 38 452 824 - 5
 

กิจกรรม

กลุ่มบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง สนับสนุน น้ำดื่ม ให้ บจก.กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33

   เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง ได้สนับสนุน น้ำดื่ม ให้ บจก.กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน

กลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396