Call +66 38 452 824 - 5
 

กิจกรรม

กิจกรรมแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 กลุ่มบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง จัดกิจกรรมแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน สร้างความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้กับพนักงาน

กลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396