Call +66 38 452 824 - 5
 

กิจกรรม

พนักงาน กลุ่มบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง ฉีดวัคซีน COVID-19

  เมื่อวันที่ 16-29 มิถุนายน 2564 พนักงาน กลุ่มบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 (AstraZeneca)

กลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396