Call +66 38 452 824 - 5
 

กิจกรรม

อบรม หลักสูตรขับขี่ปลอดภัย และกฎหมายจราจร

    เมื่อวันที่ 10 เมษายน  2564 กลุ่มบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง (พื้นที่อมตะนคร)  ได้เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรพานทอง เข้ามาให้ความรู้ เรื่องการขับขี่ปลอดภัย และกฎหมายจราจร เพื่อให้พนักงานทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการขับขี่ปลอดภัย บนท้องถนน

กลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396