Call +66 38 452 824 - 5
 

กิจกรรม

Big Cleaning Day

    เมื่อวันที่ 10 เมษายน  2564 กลุ่มบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง (พื้นที่อมตะนคร)  ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

กลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396