Call +66 38 452 824 - 5
 

กิจกรรม

อบรมการเป็นผู้ตรวจประเมิน ISO 9001:2015

    เมื่อวันที่ 27 มีนาคม  2564 กลุ่มบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง (พื้นที่อมตะนคร)  จัดการอบรมการเป็นผู้ตรวจประเมิน ISO 9001 โดยวิทยากร จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ จำกัด (URS)  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะและเข้าใจการวางแผน การตรวจประเมิน และมีความรู้ ความเข้าใจตามมาตรฐานแนวทางการตรวจประเมิน อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ พร้อมพัฒนาศักยภาพของพนักงาน กลุ่มบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง

กลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396