Call +66 38 452 824 - 5
 

ข่าวสาร

รายงานการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่การทำงาน และพูดคุยเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ บันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างลงนามร่วมกัน ระหว่างกลุ่มบริษัทร่วมกิจรุ่งเรืองฯ และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

รายงานการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่การทำงาน และพูดคุยเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ บันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างลงนามร่วมกัน ระหว่างกลุ่มบริษัทร่วมกิจรุ่งเรืองฯ และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม Operation                                                             
โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้ 
กลุ่มบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง
1.คุณสันติ ประกอบกิจ                        ผู้อำนวยการฝ่ายงานธุรกิจในเครือ
2.คุณศักดิ์ชัย ภักดีอำนาจ                    ผู้จัดการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า                                                  
3. คุณนรินทร์ พิลึก                              ผู้จัดการ คุณภาพและความปลอดภัย และฝึกอบรม                                           
4.คุณบุญมา สุทธิประภา                      ผู้ช่วยผู้จัดการ ซ่อมบำรุง                                                      
5.คุณภูมินทร์ จูมั่น          เจ้าหน้าที่อาวุโสคุณภาพและความปลอดภัย
6.คุณโสฐิดา คงงาม                              เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม                                 
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี   
1.นายอำนวย  เหิมขุนทด                            รองผู้อำนวยการ
2.นายประพจน์ นิธิสิทธิพล   ครูแผนกช่างยนต์
3.นายงยุทธ  ช่างประเสริฐ   ครูแผนกช่างยนต์ 
4.นายศุเกียรติ  ราชสมบูรณ์                 ครูแผนกช่างยนต์  
รายละเอียด ดังนี้ 
      จากการเยี่ยมชมพื้นที่การทำงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
1) ห้อง TENKO 
2) ห้อง TRAINING 
3) พื้นที่ RTD 
และการพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียด เรื่องการทำ MOU  ระหว่างกลุ่มบริษัทร่วมกิจรุ่งเรืองฯ และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยทางวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในเรื่องต่างๆ 
1 ) เรื่องการผลิตนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะนำมาใช้ในเรื่องของการซ่อมบำรุง เช่น เครื่องตีบูทล้อ เพื่อความปลอดภัยมากขึ้นในการทำงาน 
2) การรับรองมาตรฐานจากทางวิทยาลัย ในเรื่องของการออกใบรับรอง เพื่อยื่นทำใบขับขี่รถบรรทุก
3) การส่งเสริมเรื่องการศึกษา ในการให้นักศึกษามาฝึกงานกับกลุ่มบริษัทร่วมกิจรุ่งเรืองฯ โดยโครงร่างเอกสาร MOU ทางวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูล
กลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396