Call +66 38 452 824 - 5
 

กิจกรรม

การอบรมเรื่องยางรถบรรทุก


เมื่อวันที่ 19  มีนาคม 2562 ทางบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งวิทยากรเข้ามาให้ความรู้เรื่องยาง การดูแลรักษายาง รวมถึงการปะ ซ่อมยางอย่างถูกต้องมีคุณภาพ เพื่อให้ช่างของเรานำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396

UpdateWebsite 22.09.2022