Call +66 38 452 824 - 5
 

กิจกรรม

Driving Skill Contest ครั้งที่ 11


เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 มีกิจกรรม Driving Skill Contest ครั้งที่ 11 ที่ทาง Toyota จัดขึ้น ให้กับ Logistics Partner ทั้ง 5 บริษัทฯ คือ VAC, AUTRANS, TTK, RUAMKIT, KLTL ตามหลักการทำงาน คือ “ เสริมสร้างศักยภาพและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน”  ซึ่งจากผลการแข่งขันทาง RUAMKIT ได้ลำดับที่ 2

กลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396