Call +66 38 452 824 - 5
 

ข่าวสาร

ตัวแทนผู้บริหาร กลุ่มบริษัทร่วมกิจรุ่งเรือง เข้ารับโล่รางวัล สถานประกอบการดีเด่น ด้านการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ประจำปี 2566

ตัวแทนผู้บริหาร กลุ่มบริษัทร่วมกิจรุ่งเรือง เข้าร่วมรับโล่รางวัล สถานประกอบการดีเด่น ด้านการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ประจำปี 2566 
มอบโดย
ดร.กิตติ  เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
รับมอบโดย
คุณปรารถนา  สุขพราย  

และได้พูดคุยกับทางวิทยาลัยเรื่องความร่วมมือระหว่างบริษัทกับวิทยาลัย ในการส่งนักศึกษามาฝึกงานที่บริษัท และการส่งบุตรหลานของพนักงานเข้าศึกษาที่วิทยาลัย รวมถึงการพัฒนาการส่งนักศึกษาที่จบการศึกษาเข้ามาทำงานที่บริษัท ซึ่งก็ได้รับการตอบรับและความร่วมมือที่ดี


กลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396

UpdateWebsite 22.09.2022