Call +66 38 452 824 - 5
 

ข่าวสาร

ตรวจประเมินเพื่อต่อใบรับรองมาตรฐานการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q-Mark)

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม  2567  ทางสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบัง ชลบุรี ได้รับมอบหมายจากกรมการขนส่งทางบก ให้เข้ามาตรวจประเมินเพื่อต่อใบรับรองมาตรฐานการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q-Mark)  ของบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง โลจิสติคส์ จำกัด และ บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง เซอร์วิส จำกัด


ซึ่งตรวจประเมินทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบ ด้วย

1. ด้านองค์กร
2. ด้านปฏิบัติการขนส่ง
3. ด้านพนักงาน
4. ด้านยานพาหนะ
5. ด้านลูกค้าและภายนอก


ผลการตรวจประเมิน : ผ่านการรับรอง เพื่อต่อใบรับรองมาตรฐานการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q-Mark)กลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396

UpdateWebsite 22.09.2022