Call +66 38 452 824 - 5
 

กิจกรรม

โตโยต้าปลูกป่าชายเลน ปีที่ 17 (Toyota Mangrove Reforestation (Year 17))

 เนื่องจากวันที่ 3 มีนาคม  2567 เวลา 13.30 - 16.00 น.  ทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการฟื้นฟู
ป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร ส่งเสริมระบบนิเวศชายฝั่ง และกักเก็บคาร์บอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกป่าชายเลนขึ้น โดยมีอาสาสมัครจากพนักงานและครอบครัว หุ้นส่วนทางธุรกิจ ลูกค้า และประชาชนทั่วไปกว่า 2,000 คน  ร่วมกันปลูกป่าชายเลน 50,000 ต้น  ในพื้นที่สถาน
ตากอากาศบางปู  กรมพลาธิการทหารบก จังหวัดสมุทรปราการ 


กลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396

UpdateWebsite 22.09.2022