Call +66 38 452 824 - 5
 

กิจกรรม

กิจกรรมทำบุญปีใหม่บริษัท พื้นที่เกตเวย์

- เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 กลุ่มบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง (พื้นที่เกตเวย์)  จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่บริษัท เพื่อความเป็นสิริมงคล มีการใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง

กลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396

UpdateWebsite 22.09.2022