Call +66 38 452 824 - 5
 

กิจกรรม

กิจกรรม Ruamkit Countdown 2024

กลุ่มบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การทำงานและขับขี่ช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ ในหัวข้อ


ปีใหม่ สุขใจ ทำงานปลอดภัย อุบัติเหตุเป็น "ศูนย์"วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม


1. รณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติงานตามขั้นตอน ปฏิบัติตามกฎการขับขี่


2. กระตุ้นการทำงานของพนักงาน ให้พนักงานทำงานอย่างปลอดภัย


3. เน้นย้ำ หากพนักงานพบสิ่งผิดปกติ ให้ หยุด - เรียก - 


กลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396

UpdateWebsite 22.09.2022