Call +66 38 452 824 - 5
 

ข่าวสาร

โครงการขับเคลื่อนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในงานที่มีการประสบอันตรายสูง (งานขนส่ง) (Safe Transport Safe Life) ประจำปี 2566

ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้สถานประกอบกิจการ


เข้าร่วมโครงการ "ขับเคลื่อนความปลอดภัย อาชีวอนามัย


และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในงานที่มีการประสบ


อันตรายสูง (งานขนส่ง)" ประจำปี 2566 และผลการพิจารณา


ทางกลุ่มบริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง (ประเภทขนส่ง) ทั้ง 6 บริษัทฯ


ได้รับรางวัลดีเด่น  ประกอบด้วย1. บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง (1993) จำกัด


2. บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง เซอร์วิส จำกัด


3. บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง โลจิสติคส์ จำกัด


4. บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง คาร์ แคริเออร์ จำกัด


5. บริษัท ร่วมกิจ ออโตโมทีฟ ทรานสปอร์ต จำกัด


6. บริษัท ร่วมกิจ รีไซเคิล แคริเออร์ จำกัด

กลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396

UpdateWebsite 22.09.2022