Call +66 38 452 824 - 5
 

สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ควบคุมการคุณภาพและความปลอดภัยในงานปฏิบัติการ

รายละเอียดของงาน
1. ควบคุมการขนส่งสินค้า
2. มอนิเตอร์ระบบ Digital Maps และ MMS system
3. เปิด-ปิด Job ในระบบTMS และวางแผนงานให้กับพนักงาน
4. ประสานงานกับพนักงานขับรถและลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ติดตามงานของพนักงานให้ตรงตามแผนที่กำหนด
6. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสายงานกรณีมีเหตุเฉิกเฉิน (ขับรถส่งสินค้า)
7. ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานใหม่ ช่วง OJT
8. สนับสนุนการปฏิบัติงานในห้อง Control Room
9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

จำนวน 1 อัตรา 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ชายอายุ 22-25 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง   เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป ไป (ทักษะภาษาอังกฤษเกรด B, ด้านไอที เกรด B)
3. มีความรับผิดชอบต่องาน อดทน และสามารถอุทิศเวลาให้กับงานได้อย่างเต็มที่
4. ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 1-4 ปี 
5. สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่
6. สามารถขับรถบรรทุก และมีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถทำงานเป็นกะได้
8. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
9. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการทำงาน และมีความรักในอาชีพ

สวัสดิการ
1. เงินเดือน
2. ค่าครองชีพ
3. ค่าอาหาร
4. ค่าอาหาร (กรณีทำงานล่วงเวลา)
5. ค่าล่วงเวลา
6. ค่าพนักงานเกรด A
7. ประกันสังคม
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. ประกันอุบัติเหตุ
10. ชุดยูนิฟอร์ม
11. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์
12. ทุนการศึกษาบุตร
13. ตรวจสุขภาพประจำปี
14. โบนัส

สถานที่ปฏิบัติงาน
พื้นที่อมตะนคร ตำบลบ้านเก่า  อำเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี

กลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396