Call +66 38 452 824 - 5
 

สมัครงาน

Programmer


รายละเอียดของงาน
1.เขียน Program ตามที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน 
1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบ้านเก่า  อำเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี
คุณสมบัติ
1.เพศชาย/หญิง
2.อายุ 22-30 ปี 
3.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
4.ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 1-4 ปี 
5.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
6.มีรถยนต์ส่วนตัว
7.ทักษะด้าน Program Compute
Tools 
- PHP Programming 
- .Net Programming 
- JavaScript 
- Crystal Report Designer 

Database 
- MS SQL Server 
- MySQL
8.พร้อมเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว
9.เข้าใจ มีทัศนะคติที่ดีต่อวิชาอาชีพ
10.กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 
11.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน 
12.มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
สวัสดิการ
1.เงินเดือน
2.ค่าครองชีพ
3.ค่าอาหาร
4.ค่าล่วงเวลา
5.ประกันสังคม
6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7.ประกันอุบัติเหตุ
8.ชุดยูนิฟอร์ม
9.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์
10.ทุนการศึกษาบุตร
11.ตรวจสุขภาพประจำปี
12.โบนัส


กลุ่ม ร่วมกิจรุ่งเรือง
51 หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร : +66 38 452 824 - 5 , แฟกซ์ : +66 38 210 396